Юридическа характеристика

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

• Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
• Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО.
• За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;

Въз основа на антроположките си и еволюционни изследвания, Мария Монтесори смята, че детето преминава през два ембрионални периода: първият, когато се заражда физическото му тяло и вторият, когато се формира психиката му. По време на този процес детето придобива човешки способности, разум и езикови навици и не трябва да му се пречи. Единственият му стремеж е да се развива. Монтесори открива механизъм, с помощта на който детето само формира себе си и тя нарича този механизъм „попиващ (абсорбиращ) ум”. Детето несъзнателно избира от обкръжаващата го среда това, което му помага да се развива. Така сред множеството звуци от обкръжението му, то безпогрешно избира и усвоява човешка реч, а дори и родния език на родителите си. Точно това са звуците, които детето възприема и възпроизвежда с първите си думи и след това в речта си. Същото става и с другите впечатления, които получава детето. То ги попива с цялото си съзнание и от една страна, тези впечатления формират детето, а от друга, създават обширното поле на свободна волеизява, което и определя човешката индивидуалност.

Може би дори не подозирате колко са много, но ето една малка част от влиятелните личности на планетата, които имат Монтесори образование.

 

ИНТЕРНЕТ  И  ИТ:

Лари Пейдж и Сергей Брин - основателите на Интернет търсачката Google.com, са заявявали, много пъти, че времето прекарано в Монтесори е основен фактор за техния успех. Те казват, че Монтесори училището ги е научило да бъдат  целенасочени в откриването на света. Те също така посочват, че образованието Монтесори им е дало свободата да преследват собствените си интереси като им е позволило да "мислят извън кутията".

 Уилям Райт - американски дизайнер на компютърни игри, създател на поредицата игри The Sims – една от най-успешните PC игри в историята.