Понеделник, 20 Септември 2021 10:09

Класиране на ученици за безплатно обучение

Написана от
(0 гласа)

Класирането е направено според следната

ПРОЦЕДУРА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ БЕЗПЛАТНО В ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“ на основание от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование от 5.10.2017 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Тази процедура урежда условията и реда за определяне на учениците в ЧОУ „Мария Монтесори“, които ще се обучават безплатно.
Чл. 2 Право на безплатно обучение имат минимум 20% от обучаващите се ученици в ЧОУ „Мария Монтесори“.
Чл. 3 В процедурата за условията и реда за определяне на минимума от 20% от учениците, които ще се обучават безплатно ще се класират САМО ОНЕЗИ ученици, които отговарят на критериите на институцията.
Чл. 4 Всеки ученик. който се класира за безплатно обучение ще се ползва от тази привилегия за цялата следваща учебна година.
Чл. 5 В класирането няма да имат право да участват ученици, на които през годината им е правена писмена забележка от директора за грубо нарушение на правилата на училището. В случай, че ученикът е получил забележка от директора за грубо нарушение на правилата на училището през първия срок, то той/тя губи правото на безплатно обучение през втория срок.
Чл. 6 Класирането ще се извършва прозрачно и в комисия от минимум 3 представители на учители, които преподават в конкретни етап - начален или прогимназиален.
Чл. 7 Комисията предава писмен протокол по образец /Приложение1/ с обобщени резултати от селекцията до Директора за одобрение.
Чл. 8 Резултатите от класирането ще бъдат изнесени в уеб страницата на училището.

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

Чл. 9 Критериите, по които ще се определят учениците, които ще се обучават безплатно в ЧОУ „Мария Монтесори“ са следните, като тежестта им се определя от последователностга на представянето им:
Чл. 9.1 Най-високи количествени оценки спрямо успеха на всички ученици от цялото училище. но не по-ниски от 5,60 - 60%
Чл. 9.2 Брой изяви на ученика, в които пряко представя успешно училището - 10%
Чл. 9.3 Поведение в класната стая, брой отсъствия, спазване правилата на училището - 10%
Чл. 9.4 Награди, отличия от областни и национални олимпиади и състезания получени от ученика, включително от спортни изяви и изяви в изкуства и творчество - 10%
Чл. 9.5 Социален признак, доказан от бележки за доходите на родителите на ученика за последната календарна година назад, считано от момента на кандидатстване; липса на родител и др. - 10%
* Критериите и процента се съотнася общо за цялото училище, а не по отделни класове и етапи!

Прочетена 315 пъти Последно променена в Понеделник, 20 Септември 2021 10:19
ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/